handen schudden overeenkomst afspraken

Algemene voorwaarden

Als je met elkaar zaken doet is het goed om daar duidelijke afspraken over te maken. Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Custo Crea. Mijn doel is om het goed leesbaar en duidelijk te houden. Geen kleine lettertjes bij Custo Crea.

Heb je een vraag of opmerking over de voorwaarden dan hoor ik dat graag.

Kwaliteit

Custo Crea gaat altijd voor kwaliteit. Geef je mij een opdracht, dan kun je er van verzekerd zijn dat ik m'n uiterste best zal doen om er een succes van te maken.

Vertrouwen

Custo Crea gaat altijd vertrouwelijk om met gegevens. Hetzelfde verwacht ik ook van jou.

Offerte

Je krijgt van mij voor een opdracht een offerte. Ga je hiermee akkoord, dan ontvang ik daarvan een schriftelijke bevestiging. Dat kan ook een ondertekend document zijn via e-mail.

Betaling

Betaling is belangrijk om goed te regelen, zodat we er allebei een goed gevoel bij hebben.

Is het een kleine opdracht, dan betaal je vooraf.

Gaat het om een grotere opdracht dan vraag ik je de helft door vooruitbetaling te voldoen en de andere helft na het opleveren.

Bij een opdracht die meerdere maanden duurt, ontvang je na het geven van de opdracht een factuur voor de geplande werkzaamheden van die maand. Daarna ontvang je aan het begin van iedere maand een nieuwe factuur.

Is er meerwerk nodig of gewenst, dan overleggen we dat en ontvang je daarvoor een aanvullende factuur met de extra uren daarop vermeld.

Betalingstermijn

De factuur graag binnen 14 dagen na de dagtekening betalen. Ik heb ook mijn verplichtingen, die ik op tijd voldoe en daarom verwacht ik ook op tijd betaald te krijgen. Zo helpen we elkaar.

Klachten

Ben je niet tevreden over het werk dat ik lever? Aarzel niet maar laat het direct, nog tijdens de opdracht, weten. Ik sta daar voor open en wellicht kunnen we het probleem dan gelijk uit de wereld helpen en de opdracht tot een succes maken. Na afloop van een opdracht kun je nog tot 5 werkdagen na de geleverde dienst een klacht indienen.

Annulering

Annuleer je na het geven van een opdrachtbevestiging mijn opdracht dan ben je verplicht om het volledige bedrag dat in de offerte staat te voldoen. Neem wel altijd contact op, zodat we kunnen kijken wat de belemmering is en of er een mouw aan te passen is.

Overmacht

Het zou kunnen voorkomen dat Custo Crea door overmacht een opdracht niet kan uitvoeren. Mocht dat zo zijn dan krijg je daarvoor vanzelfsprekend geen factuur. Echter, omdat het overmacht betreft is Custo Crea ook niet aansprakelijk voor enige schade die jij leidt doordat ik mijn opdracht niet kan uitvoeren. Ik hoop natuurlijk dat dit niet voorkomt, omdat overmacht vaak verre van prettig is.

Aansprakelijkheid

Indien Custo Crea aansprakelijk wordt gesteld vanwege geleverde diensten, dan kan die aansprakelijkheid niet het bedrag van de opdracht te boven gaan.

Vanzelfsprekend streven we altijd naar een oplossing die bevredigend is voor beide partijen. Het idee is: Samen komen we er wel uit!

Zijn er vragen, dan weet je mij te vinden!

privacyverklaring

Privacy

Privacy is belangrijk om goed mee om te gaan. Ik wil graag dat mensen mijn privacy respecteren, dan respecteer ik natuurlijk ook de privacy van anderen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft duidelijk aan hoe dat voor heel Europa geldt. Hieronder staat beschreven hoe Custo Crea omgaat met de privacy.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Custo Crea gaat altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactpersoon Gegevensbescherming van Custo Crea

Custo Crea, gevestigd aan Riviermos 4 - 3994 LK - Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Custo Crea
Gerrit Kroon
Riviermos 4 - 3994 LK - Houten
06 8169 1087
www.custocrea.nl

Contact opnemen is heel gemakkelijk.

Persoonsgegevens die Custo Crea verwerkt

Custo Crea verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  •  telefoonnummer
  • e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Custo Crea verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het leveren van onze diensten
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Custo Crea bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Custo Crea verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Custo Crea gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Custo Crea en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar Custo Crea sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Custo Crea wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Custo Crea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Custo Crea.

Tot slot

Heb je een vraag of opmerking over de Privacyverklaring, dan hoor ik dat graag van je.